Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Dyrektor

Paweł Nowak - psycholog. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego - 1993 oraz Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie - 2000. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2005. Certyfikowany specjalista w dziedzinie uzależnień narkotykowych-2005. Ukończył także studium terapii uzależnień i współuzależnienia. Aktualnie uczestniczy w procesie certyfikacji. Ukończył zaawansowane szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od 2015 roku uczestniczy w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku INTRA w Warszawie, rekomendowanej przez PTP.

W latach 1994-1998 związany z Katedrą Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Autor kilku artykułów naukowych z zakresu psychologii i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Czynnie uczestniczył w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych "Chrońmy młodość" i "Alkohol kradnie wolność". Współinicjował i organizował pracę 22 lokalnych Punktów Konsultacyjnych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz przemocą domową. Pomysłodawca i współorganizator Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach.

W latach 1998-2004 - biegły sądowy. Od roku 1998 kieruje Centrum "Progres" w Koluszkach. Kierował również Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzezinach.

W roku 2000 - ukończył studia podyplomowe z zakresu organizowania oddziaływań profilaktycznych w środowisku lokalnym i systemie oświaty oraz konstruowania własnych programów profilaktycznych, organizowane pod opieką Fundacji ETOH w Warszawie. Od 2003 roku nauczyciel dyplomowany.

Jest żonaty, posiada troje dzieci.

Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń dot. rekomendowanych programów profilaktycznych, np. "Domowi Detektywi", "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" oraz realizacji wielu znanych programów profilaktycznych. Jest także terapeutą EEG Biofeedback.

Doświadczenia praktyczne:

    w zakresie profilaktyki - lider zespołu realizatorów programu "Noe"- realizacja od 1995 roku do dziś; instruktor i realizator "Elementarza" - 6 edycji od 1994 roku do 1998 roku; instruktor i realizator programu "Zanim spróbujesz" - do 1996 roku do dziś; realizator programów "Przemoc wobec dzieci", "Debata", "Korekta", "Tak czy Nie", "Jak żyć z ludźmi", autor i realizator programu zapobiegania narkomanii "Przeciw", programu "Stop agresji i przemocy w szkole", programu zapobiegania przemocy domowej "Dom bez przemocy" oraz lokalnej kampanii profilaktycznej pod nazwą "Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Problemach Alkoholowych oraz Narkomanii". Instruktor programu "Domowi Detektywi".
    w zakresie terapii - indywidualna i grupowa praca terapeutyczna m.in. z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej od 1994 roku do dziś, prowadzenie grup wsparcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w Klubie Abstynenckim "Ostoja" w Koluszkach w latach 1998-1999; praca z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym podczas obozów i kolonii w latach 1998 do dziś, terapia indywidualna i grupowa osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych w Klubie "Ostoja", Stowarzyszeniu Abstynenckim "Krokus " w Tuszynie oraz w Punktach Konsultacyjnych od roku 1998 do dziś; praca z ofiarami przemocy domowej w Punktach Interwencyjno - Konsultacyjnych od roku 1998 do dziś; praca z osobami eksperymentującymi z narkotykami, ich rodzicami oraz osobami w kryzysie w Ośrodku Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach. Autor programu zajęc edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, współautor programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.
    w zakresie pracy szkoleniowej - przygotowanie i realizacja wielu szkoleń dla różnych grup zawodowych dotyczących problemów alkoholowych, narkotykowych, przemocy domowej, agresji interpersonalnej, organizowania działań profilaktycznych, prowadzenia zajęć profilaktycznych wg. konkretnych programów, prowadził szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych, warsztaty dla młodzieży i rodziców (m.in. praca z liderami młodzieżowym), szkoleń dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizowanych projektów EFS. Od 2015 roku zajmuje się psychoterapią indywidualną oraz rodzinną. Prowadzi treningi EEG Biofeedback.
     w zakresie pracy diagnostycznej - prowadzenie od wielu lat badań psychologicznych dzieci oraz dorosłych.

Psycholodzy

 1. Dorota Galińska - ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, posiada doświadczenie m.in. w pracy profilaktycznej z grupami wysokiego ryzyka. Prowadzi zajecia psychoedukacyjne z dziećmi i młodzieżą, treningi umiejętności psychospołecznych, dyżuruje w punktach konsultacyjnych. Prowadzi badania kierowców i operatorów maszyn. Zajmuje się terapią psychologiczną. Posiada kwalifikacje pedagogiczne.
 2. Marta Kołata-Mikołajczyk - psycholog, dyżuruje w szkołach, realizuje zajęcia psychoedukacyjne z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi warsztaty terapeutyczne.
 3. Alicja Klemańska - psycholog, pedagog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, głównie w obszarze pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.  Zajmuje się diagnozą psychologiczno-pedagogiczną, dyżuruje jako psycholog w szkołach i w punktach konsultacyjnych, prowadzi terapię psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży, terapię rodzinną, zajęcia psychoedukacyjne/profilaktyczne  dla młodzieży oraz rekomendowaną przez MEN, PARPA i KBdsPN „Szkołę dla rodziców i wychowawców”. Realizuje także szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.

Psycholodzy-doradcy zawodowi

 1. Agnieszka Szymańska - psycholog, doradca zawodowy, a także nauczyciel. Zajmuje się prowadzeniem treningów umiejętności psychospołecznych, warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzi indywidualne spotkania z zakresu doradztwa. Doświadczona realizatorka szkoleń w ramach projektów EFS i NG. Dyżuruje w szkołach i punktach konsultacyjnych. Realizuje zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Posiada kwalifikacje pedagogiczne.

Socjolog - doradca zawodowy

 1. Katarzyna Sochacka - socjolog, doradca zawodowy. Ukończyła szkolenia przygotowujące do realizacji programów profilaktycznych. Prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników projektów EFS. Prowadzi również badania społeczne, opracowuje wyniki, przygotowuje raporty z badań. Realizuje zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.


Pedagodzy

 1. Krzysztof Kotynia - pedagog, ze specjalnością pedagogiki resocjalizacyjnej. Współpraca z Centrum "Progres"  w zakresie przygotowywania programów pomocowych dla młodzieży i dorosłych.

Terapeuci uzależnień

 1. Urszula Pecyna - psychoterapeuta, instruktor terapii uzależnień, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, zajęcia terapeutyczne. Przyczyniła się do powstania dwóch stowarzyszeń abstynenckich oraz kilku grup wsparcia/terapeutycznych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i/lub przemocy. Współrealizatorka programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Prowadzi również zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi szkolenia dla różnych grup zawodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, profilaktycznej i szkoleniowej.
 2. Krzysztof Kotynia - specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie procesu certyfikacji). Prowadzi dyżury w punktach konsultacyjnych dla osób dotkniętych problemem uzależnień oraz grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych.
 3. Marta Kołata-Mikołajczyk - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami. Pracuje w punktach konsultacyjnych.

Psychoterapeuci

 1. Paweł Nowak - psychoterapeuta, pracujący w nurcie humanistycznycm (w trakcie procesu certyfikacji)
 2. Urszula Pecyna - psychoterapeuta, pracujący w podejściu skoncetrowanym na proces (w trakcie procesu certyfikacji)

Personel administracyjny

 1. Joanna Cybulska - sekretarka

© 2012 Progres