Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Oferta skierowana jest do osób zajmujących stanowiska kierownicze, doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych służbach zatrudnienia, doradców zawodowych- stażystów, doradców prowadzących własną praktykę. 

Bilans Kompetencji jako narzędzie oceny potencjału
osoby bezrobotnej

szkolenie dla doradców zawodowych zatrudnionych
w Publicznych Służbach Zatrudnienia

Udział w szkoleniu pozwala uczestników zdobyć wiedzę niezbędną w codziennej pracy z osobami bezrobotnymi z zakresu nowoczesnych metod oceny potencjału zawodowego i osobowościowego.

Moduły tematyczne:

I: Jak diagnozować predyspozycje zawodowe i osobowościowe klientów?

1. Narzędzia i metody:
2. Zasady doboru testów.

II: Ćwiczenia i symulacje grupowe

1. Metoda obserwacji jako sposób pozyskiwania informacji o kandydacie - zasady przeprowadzania obserwacji oraz sporządzania notatek.

2. Zasady doboru ćwiczeń grupowych ze względu na badane cechy.

III: Tworzenie profilu predyspozycji zawodowych kandydata

1.
Analiza słabych i mocnych stron.
2. Określenie ścieżek rozwoju zawodowego, bądź możliwości przekwalifikowania się kandydatów.
3. Zasady przygotowania informacji zwrotnej (raportu) dla klienta.

Czas trwania: 3 dni – 22 godziny.
Cena od osoby: 1249 zł
Termin i miejsce do ustalenia.

Komunikacja interpersonalna

szkolenie dla doradców zawodowych zatrudnionych
w Publicznych Służbach Zatrudnienia

Udział w szkoleniu pozwala uczestnikom poszerzyć wiedzę niezbędną w codziennej pracy
z osobami bezrobotnymi. Szkolenie pozwala nabyć praktyczne umiejętności związane
z procesem komunikacji interpersonalnej. Problematyka ta nabiera coraz większego znaczenia w pracy doradcy zawodowego.

Moduły tematyczne:

Moduł 1. Czym jest proces komunikowania się?
Moduł 2. Proces komunikacji – zasadnicze elementy składowe
Moduł 3. Proces komunikacji – jak sobie radzić w kontakcie z osobą bezrobotną?
Czas trwania: 2 dni – 15 godzin.
Cena od osoby: 949 zł
Termin i miejsce do ustalenia.


Konstruowanie nowoczesnych dokumentów aplikacyjnych
CV, LM, Europass CV

szkolenie kierowane jest do nowozatrudnionych doradców zawodowych, doradców - stażystów.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodologią tworzenia dokumentów aplikacyjnych pozwalających klientom Publicznych Służb Zatrudnienia skuteczniej konkurować na rynku pracy. Szkolenie pozwala także zapoznać uczestników
z konstruowaniem tzw. życiorysu w formacie europejskim czyli Europass CV.

Tematyka szkolenia została wzbogacona o moduł dotyczący prawidłowego wysyłania aplikacji drogą elektroniczną.

Moduły tematyczne:


Moduł 1. Życiorys zawodowy
Moduł 2. List Motywacyjny
Moduł 3. Europass CV
Moduł 4. Aplikowanie o pracę drogą elektroniczną
Czas trwania: 1 dzień - 8 h.
Cena od osoby: 449 zł
Termin i miejsce do ustalenia.

Metody szkoleniowe:
Liczebność grupy: maksymalnie 15 osób.


Metodologia Indywidualnego Planu Działania

szkolenie dla doradców zawodowych zatrudnionych
w Publicznych Służbach Zatrudnienia

Udział w szkoleniu pozwala uczestnikom kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy doradczej ukierunkowanej na diagnozę przydatności zawodowej klienta z wykorzystaniem metody Indywidualny Plan Działania.

Moduły tematyczne:

Etapy postępowania

Metody i narzędzia przydatne w procesie konstruowania Planu Działania.
Monitoring postępów – bieżąca ocena realizacji założonych celów.
Czas trwania: 2 dni – 14 godzin.
Cena od osoby: 899 zł
Termin i miejsce do ustalenia.

 

Podstawy poradnictwa zawodowego

szkolenie dla doradców zawodowych - stażystów

Celem szkolenia jest zapoznanie doradców zawodowych - stażystów z problematyką poradnictwa zawodowego oraz praktycznymi aspektami jego realizacji.

Moduły tematyczne:

1. Poradnictwo zawodowe – teoretyczne oraz prawne podstawy.
2. Podstawowe umiejętności funkcjonowania zawodowego doradcy.
3. Indywidualne poradnictwo zawodowe.
4. Narzędzia wspomagające pracę doradcy stosowane w poradnictwie zawodowym.
5. Grupowe poradnictwo zawodowe.
Czas trwania: 3 dni – 22 godziny.
Cena od osoby: 1249 zł
Termin i miejsce do ustalenia.


Psychologia kierowania
- kształtowanie umiejętności kierowniczych

Uczestnicy:
Celem szkolenia jest wykształcenie u osób piastujących stanowiska kierownicze w Publicznych Służbach Zatrudnienia umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołami pracowników.

Moduły tematyczne:

I. Kierownikiem być…
II. Zespół pracowniczy
III. Interpersonalne kompetencje kierownika
IV. Indywidualne zadania kierownika
Metody pracy:
Ćwiczenia dotyczące poszczególnych zagadnień szkolenia, case study, gry symulacyjne, praca w podzespołach, sesje informacji zwrotnych, konsultacje indywidualne, testy i kwestionariusze.

Czas trwania: 3 dni – 22 godziny.
Cena od osoby: 1399 zł
Termin i miejsce do ustalenia.

Prowadzenie rozmowy doradczej

szkolenie dla doradców zawodowych – stażystów

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy na temat prowadzenia rozmowy doradczej a także zdobycie i rozwijanie umiejętności w zakresie podstawowego narzędzia pracy doradcy zawodowego - rozmowy doradczej.

Moduł 1: Przygotowanie do rozmowy doradczej
Moduł 2: Rozmowa doradcza - etapy
Moduł 3: Znaczenie informacji i ich interpretacji w procesie podjęcia decyzji zawodowej
Moduł 4: Doskonalenie warsztatu – ćwiczenie rozmowy doradczej

Czas trwania: 3 dni – 20 godzin.
Cena od osoby: 1249 zł
Termin i miejsce do ustalenia.

Metody szkoleniowe:
Liczebność grupy: maksymalnie 15 osób.


Praca z trudnym klientem

szkolenie dla doradców zawodowych zatrudnionych
w Publicznych Służbach Zatrudnienia

Udział w szkoleniu pozwala uczestnikom poszerzyć wiedzę o niezbędne w sytuacji pracy z tzw. „trudnym klientem” wiadomości i praktyczne umiejętności. Szkolenie kierowane jest do osób pragnących rozwinąć swoje umiejętności w obszarze pracy z klientem indywidualnym jak i pracy z grupą.

Moduły tematyczne:

Moduł 1. Psychologiczne uwarunkowania pracy z trudnym klientem
Moduł 2. Istota i znaczenia sytuacji trudnych i konfliktowych
Moduł 3. Umiejętności pomocne w rozwiązywaniu sytuacji trudnych
Czas trwania: 3 dni – 24 godzin.
Cena od osoby: 1299 zł
Termin i miejsce do ustalenia.


Warsztaty trenerskie

szkolenie dla doradców zawodowych zatrudnionych
w Publicznych Służbach Zatrudnienia

Udział w szkoleniu pozwala uczestników poszerzyć wiedzę niezbędną w codziennej pracy
z osobami bezrobotnymi z zakresu konstruowania i prowadzenia zajęć metodą warsztatową. Szkolenie kierowane jest do osób pragnących rozwinąć swoje umiejętności w obszarze pracy z grupą.

Moduły tematyczne:

Moduł 1. Procesy grupowe dynamika grupy
Moduł 2. Budowanie programu warsztatu
Moduł 3. Warsztat trenera – jakim trenerem widzą mnie inni
Moduł 4. Warsztaty superwizyjne
Czas trwania: 4 dni – 40 godzin.
Cena od osoby: 1399 zł
Termin i miejsce do ustalenia.

Ceny szkoleń obejmują:

Odpowiednio - noclegi, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – druk MEN, przerwy kawowe.

© 2012 Progres