Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

1. SZKOLENIA SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA "SEMINARIUM" (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 3.lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej...DZ.U. z 27.02.2006r)

Każde z zajęć trwa 5 godzin dydaktycznych
 1. Motywowanie ucznia do nauki i rozwoju.
 2. Tzw. "DOPALACZE"- jak o nich rozmawiać z młodzieżą.
 3. Radzenie sobie z agresją wśród uczniów.
 4. Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży-profilaktyka i przeciwdziałanie.
 5. Jak pracować z tzw.trudnym uczniem.
 6. Praca z uczniem o specyficznych trudnościach edukacyjnych.
 7. Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.
 8. Uczeń z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej w szkole ogólnodostępnej.
 9. Budowanie obszarów współpracy między szkołą a rodzicami.
 10. Szkolna Interwencja Profilaktyczna- rekomendowana przez MEN metoda postępowania wobec uczniów sięgających po używki (to seminarium trwa 8 godz.dydakt.).
 11. Praca z uczniem często opuszczającym zajęcia szkolne.
 12. Depresja i zaburzenia derpesyjne u dzieci i młodzieży-rozpoznawanie, zapobieganie, przeciwdziałanie.
 13. Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym.
 14. Interpretacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych.
2. SZKOLENIA SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA "KURSÓW" (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie podnoszenia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej...Dz.U. z 27.02.2006r)

Czas trwania-30 godz. dydaktycznych:

1. Uzależnienia wśród młodzieży-alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, media, internet, gry komputerowe, automaty zręcznościowe.

Tematyka:
2. Konstruowanie i realizacja szkolnych programów profilaktycznych:

Tematyka:
3. Postępowanie uczniami i rodzicami w sytuacjach trudnych wychowawczo.

Tematyka:

© 2012 Progres