Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

1. Oferta realizacji programu "Sobą być - dobrze żyć", czyli tzw. "Gimnazjalnego Elementarza Profilaktycznego".

Program jest modyfikacją jednego z najpopularniejszych w Polsce programów profilaktycznych Drugi Elementarz, czyli program 7 kroków. Posiada rekomendacje Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MENiS. Adresowany jest do uczniów gimnazjów i zawiera propozycje na 17 jednogodzinnych spotkań z młodzieżą, ułożonych w następujące bloki tematyczne:
Do celów programu należą:
  1. pokazanie młodym ludziom perspektywy zdrowego życia,
  2. kształtowanie postaw młodzieży, wypracowanie norm społecznych dotyczących środków psychoaktywnych,
  3. uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
Tematyka poszczególnych zajęć:
Autorzy programu zalecają, aby jego realizacja mogła odbywać się na godzinach wychowawczych. W naszej praktyce realizacja programu trwa około 12 godzin dydaktycznych w ramach kilku 2-3 godzinnych spotkań z młodzieżą.


2. Oferta realizacji programu profilaktycznego "CUKIERKI"

Program "Cukierki" należy do grupy młodszych programów z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej. Adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Realizacja programu trwa od 6 do 12 godzin dydaktycznych. Dodatkowo program zakłada również spotkanie z rodzicami dzieci uczestniczących w programie. W wersji zalecanej przez nasz ośrodek program trwa 8 godzin dydaktycznych (6 godzin-zajęcia z dziećmi i 2-godzinne spotkanie z rodzicami).

Program realizowany jest na poziomie klas (jeden realizator pracuje z jedną klasą). "Cukierki" odnoszą się do strategii promocji zdrowego stylu życia oraz informowania o zagrożeniach związanych ze świadomym ale też niezamierzonym sięgnięciem po substancje psychoaktywne (różne - nie tylko nikotynę lub alkohol).

Program jest dobrze przyjmowany prze uczniów i zyskuje dobre oceny. Został wpisany na listę programów oficjalnie rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.


3. Oferta realizacji programu profilaktycznego "DOMOWI DETEKTYWI"

Proponujemy realizację w szkołach podstawowych na terenie miasta/ gminy jednego z  najlepiej zbadanych i najciekawszych w swojej konstrukcji programów profilaktycznych z zakresu zapobiegania problemom alkoholowym "Domowi Detektywi".

Program ten jest polską adaptacją jednego z największych i najlepiej zbadanych projektów profilaktycznych na świecie pod nazwą Project Northland. Najważniejszym celem programu jest opóźnienie u odbiorców wieku inicjacji alkoholowej (i nikotynowej) poprzez udział dzieci w zajęciach edukacyjnych oraz włączenie rodziców w system oddziaływań profilaktycznych.

Program posiada kilka bardzo ważnych zalet:
W Polsce adaptacji programu dokonała Pracownia Pro-M Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ta sama pracownia rozpowszechnia program i materiały do programu na zasadach określonych w licencji. Proponujemy wdrożenie programu w klasach IV i V szkół podstawowych. Aby program mógł być zrealizowany, szkolenia realizatorów rozpocząć winno się najpóźniej na początku kwietnia (edycja wiosenna) lub początku października (edycja zimowa).

Wdrażanie programu jest następujące:

- szkolenie dla realizatorów -nauczyciele, pedagodzy i przekazanie materiałów dla uczestników,
- realizacja programu w klasie (klasach).
Wszyscy uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymają zaświadczenie uprawniające do realizacji programu oraz wszystkie niezbędne materiały. Realizacja programu w szkołach trwa około 10 tygodni. Zapraszamy do współpracy.


4. Program profilaktyczny DEBATA

Program profilaktyczny "Debata" należy do stosunkowo nowych, ale bardzo obiecujących propozycji profilaktycznych na naszym rynku. Twórcą programu jest jeden z najlepszych specjalistów z zakresu profilaktyki w Polsce - dr Krzysztof Wojcieszek (główny autor programu "Noe" i "Korekta", współautor programu "Przygotowanie do profilaktyki domowej". Program "Debata" uzyskał rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i był masowo stosowany podczas, ogólnopolskiej kampanii "Alkohol kradnie wolność".

Główną zaletą programu jest wykorzystanie w jego konstrukcji wszystkich najskuteczniejszych strategii profilaktycznych (zmiana przekonań normatywnych, sprzyjanie osobistym postanowieniom, odwołanie się do świata wartości, przekazanie wiedzy o konsekwencjach sięgania po środki psychoaktywne). Do bardzo ważnych innych zalet omawianego programu należą: krótki czas trwania, prosty scenariusz, brak konieczności stosowania kosztownych materiałów pomocniczych, łatwość organizacji.

Program "Debata" nie dotyczy samej profilaktyki uzależnień. Jego główną ideą jest uchronienie młodych ludzi przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami korzystania ze środków zmieniających świadomość. Badania pokazują bowiem, że jedynie około 5% młodych ludzi może się uzależnić od substancji psychoaktywnych (głównie alkoholu). Jednak znacznie większy odsetek młodzieży doświadcza lub doświadczy wielu szkód spowodowanych sięganiem po te substancje (najpoważniejsze z tych szkód to śmierć, konflikty z prawem, utrata zdrowia, gwałty, niechciane ciąże, konflikty z rodzicami, niepowodzenia szkolne, poważne straty rozwojowe). Dlatego też program ma chronić młodzież nie tylko przed uzależnieniami, ale także przed doświadczaniem w/w szkód.

Program przeznaczony jest w zasadzie dla młodzieży w wieku 12-16 lat, jednak wydaje się, że najlepiej sprawdzał się w pracy z uczniami klas I-II gimnazjum. Optymalna liczebność grupy odbiorców: 30-50 osób (1-2 klas). Program można jednak realizować również dla grupy mniej liczebnej. Realizacja programu trwa około 3-4 godzin dydaktycznych (spotkanie jednorazowe).

Do przeprowadzenia "Debaty" niezbędna jest tablica i sprzęt wideo; wskazany jest - magnetofon. Uczniowie muszą mieć długopisy lub ołówki. Program realizuje dwuosobowy zespół odpowiednio przygotowanych specjalistów. Z każdej realizacji przygotowujemy odpowiednie sprawozdania, zawierające dane z ewaluacji procesu.

Informujemy, że dotychczas przeprowadziliśmy ponad 150 realizacji programu "Debata" w szkołach na terenie województw łódzkiego i małopolskiego. Spotkały się one z bardzo dobrym przyjęciem przez uczniów, a wyniki przeprowadzonej ewaluacji potwierdzają realizację zakładanych celów.


5. Program profilaktyczny ZANIM SPRÓBUJESZ

 Program „Zanim spróbujesz” stanowi propozycję profilaktyki problemowej (sięganie po alkohol przez młodych ludzi jest rozpatrywane w kontekście innych problemów dzieci i młodzieży), nie skoncentrowanej wyłącznie na substancjach uzależniających i uzależnieniach, ale wkraczającej na obszar możliwych i aktualnych strat wynikających z sięgania po substancje psychoaktywne. Krótko o programie... „Zanim spróbujesz” powstał w 1990 r. i jest owocem pracy wielu znakomitych praktyków. Podręcznik do programu opracowała Alicja Pacewicz. Program posiadałrekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nakładem PARPA ukazywał się też podręcznik. Omawiany program należy do technologii najbardziej uniwersalnych, ponieważ zawiera osobne scenariusze zajęć dla uczniów klas I-IV; V-VI; VII-VIII szkół podstawowych oraz I-III szkół ponadpodstawowych. W zależności od grupy wiekowej odbiorców składa się z 13-19 spotkań z uczniami, zaplanowanych na około 1 godzinę lekcyjną każde.
Centrum "Progres" na podstawie wieloletnich doswiadczeń proponuje realizację wybranych elementów programu, np. przez 6 godzin. 
Scenariusze oparte są na czterech blokach tematycznych:

-informacje o środkach uzależniających i mechanizmach uzależnienia
-ćwiczenie umiejętności służących podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji
-ćwiczenie ogólnych umiejętności radzenia sobie z trudnościam
-postawy związane ze zdrowym życiem.
Wg informacji zawartych w podręczniku w przygotowaniu i realizacji programu dopuszczalne są modyfikacje struktury i zakresu tematycznego w zależności od grup odbiorców i zgłaszanych przez nie potrzeb, warunków pracy i konkretnej sytuacji (np. możliwości czasowych) itp. Realizacja programu w szkole nie powinna sprawiać większych trudności organizacyjnych. Zalecane jest prowadzenie zajęć w regularnych cyklach jednogodzinnych, np. na godzinach wychowawczych, ale możliwe są też realizacje w blokach dwugodzinnych lub dłuższych. Scenariusz nie zawiera propozycji spotkania dla rodziców, ale z powodzeniem stosować można elementy zaczerpnięte z podręcznika A.Arendarskiej i K.Wojcieszka „Przygotowanie do profilaktyki domowej”.

W programie wykorzystywane są aktywne metody pracy: odgrywanie scenek, zastosowanie kukiełek, wywiady, opowiadania, praca w małych grupach, miniwykład, burza mózgów, debaty „za i przeciw”, wypracowania, techniki plastyczne. Program nie wymaga do realizacji kosztownych materiałów pomocniczych. Do ich ewentualnego zastosowania w pracy niezbędna jest własna inwencja i pomysłowość realizatora. 
 


6. Oferta realizacji PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO "NOE"

Program profilaktyczny "Noe" jest jednym z programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Problemów Alkoholowych i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN. Przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych.

Cele programu są następujące:
Program zasadniczo składa się z dwóch części.

Część pierwsza (tzw część bazowa) ma postać mityngu-happeningu-dramy, w czasie których zespół prowadzący spotyka się z dużą grupą młodzieży (zwykle 70-100 uczniów - w praktyce np. z uczniami kilku klas I gimnazjum ) i ewentualnie obecnymi pedagogami. Jest to tzw. bazowa część programu, na której czasem realizatorzy poprzestają. W części tej wyróżnić można trzy podstawowe zakresy tematyczne, poświęcone kolejno Prawdzie, Miłości i Wolności.
O tych ogólnoludzkich wartościach rozmawia się w kontekście kontaktów ludzi z substancjami psychoaktywnymi. Program, jako jedyny w Polsce, oparty jest na autentycznych świadectwach osób dotkniętych problemem alkoholowym trzeźwego alkoholika, dziecka żyjącego w rodzinie z problemem alkoholowym oraz abstynenta, który podjął wolny wybór nie korzystania ze środków zmieniających świadomość. Dlatego też program, oprócz dostarczenia konkretnej wiedzy, wyzwala dużą ilość emocji i dlatego z całą pewnością skuteczniej wpływać może na zmianę postaw młodzieży. Ta część programu trwa ok. 4 godzin dydaktycznych.

Część druga przeznaczona jest dla rodziców i dzieci (spotkanie wspólne), albo w częściej realizowanych wariantach- osobno dla rodziców i dzieci. Ukierunkowania jest na poprawę relacji rodzic-dziecko, usprawnienie komunikacji, a jednocześnie włączenie rodziców w system oddziaływań profilaktycznych. Dostarcza niezbędnej wiedzy o konsekwencjach korzystania z alkoholu przez młodzież: bezpośrednich i pośrednich lub odroczonych (często w ogóle nieuświadomionych przez młodzież oraz rodziców).
Ma formę jednorazowych spotkań z dużą grupą dzieci oraz rodziców i (lub) uczniów. Spotkania prowadzi również odpowiednio przygotowany zespół. Część druga trwa najczęściej 3-4 godzin dydaktycznych. W razie potrzeby zespół spotyka się również z nauczycielami na krótkich zajęciach edukacyjnych związanych z programem "Noe" (ok. 1-2 godzin).
Cały program "Noe" (3 spotkania z młodzieżą, jedno z rodzicami i ewentualnie jedno z nauczycielami) trwa więc 9-10 godzin dydaktycznych, (8-9 godzin bez spotkania z nauczycielami).
Na koniec każdego spotkania uczestnicy wypełniają anonimową ankietę ewaluacyjną, dotyczącą odbioru przez nich programu.

Program "Noe" prowadzi zwykle czteroosobowy zespół. Program ten zyskuje obecnie najwyższe oceny u odbiorców, a ze względu na swoją formę i dynamikę nie wyzwala u młodzieży "przesytu takimi lekcjami". Jest także jednym z tańszych rekomendowanych programów z zakresu profilaktyki problemów wynikających z sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne. 

Jako jeden z nielicznych zespołów realizatorów dodatkowo podejmujemy korespondencję z uczniami, którzy mają problemy związane z alkoholem we własnych domach, a na ankiecie ewaluacyjnej pozostawili swoje adresy.

Możliwa jest realizacja tylko wybranych elementów programu (np. jedynie pierwszej części - tzw. "części bazowej"). W praktyce najczęściej zamawiana jest właśnie część bazowa.

Po każdej realizacji zespół prowadzący przygotowuje odpowiednie sprawozdania. Profesjonalizm realizacji programu "Noe" przez nasz zespół zagwarantowany jest odpowiednimi referencjami, poziomem wykształceniem realizatorów; odpowiednim stażem zawodowym i doświadczeniem w pracy profilaktycznej. Dotychczas przeprowadziliśmy ponad 300 realizacji tego programu w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa łódzkiego. 


7. Program profilaktyczny TAK CZY NIE

Program "Tak czy nie" jest realizowany od 1993 roku. Jego twórcą jest Witold Skrzypczyk, kierujący Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodkiem Dzieci i Młodzieży "PROM" w Łodzi. Program należy do wąskiej grupy programów profilaktycznych użytecznych w pracy z dziećmi i młodzieżą z tzw. grup ryzyka (dziećmi i młodzieżą obarczonymi większym ryzykiem uzależnienia się od substancji psychoaktywnych lub ponoszenia konkretnych strat z powodu używania tychże substancji ze względy na predyspozycje genetyczne, wychowywanie w rodzinach dysfunkcyjnych, udział w subkulturach itd.).

Wg autora podstawowe cele programu są następujące:

Zajęcia z młodzieżą trwają zwykle 6 godzin dydaktycznych i mogą być realizowane w kilku wariantach organizacyjnych. Najlepiej pracuje się w czasie dwóch dni (bloki trzygodzinne). Do programu na życzenie włączane są tzw. konsultacje z rodzicami, a czasem także z nauczycielami. Możliwa jest również pomoc korespondencyjna dla tych uczniów, którzy na anonimowych ankietach ewaluacyjnych pozostawią swoje adresy.

W wersji proponowanej przez Centrum "Progres" spotkanie z rodzicami stanowi niesłychanie ważną, integralną część całego programu i jest realizowane każdorazowo. Trwa około 2 godzin dydaktycznych. Jeden realizator pracuje z jedną klasą i jedną grupą rodziców. Z każdej realizacji programu przygotowujemy odpowiednie sprawozdania (wg wzoru opracowanego przez twórcę programu).

 

© 2012 Progres