Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

 
Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy polega na stosowaniu oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych oraz socjalizacyjnych, służących rewalidacji przekonań, postaw i zachowań uważanych za krzywdzące.

W 2007 roku policja przeprowadziła 81.403 interwencji dotyczących przemocy w rodzinie, podczas których dzięki procedurze „Niebieskich Kart” zarejestrowała 81.403 osób stosujących przemoc w rodzinie.

W Polsce za znęcanie się nad rodziną (art. 207 kk) rok rocznie skazywanych jest coraz więcej osób.

W latach 2001 – 2005 za znęcenie się nad rodziną prawomocnym wyrokiem sądu skazanych zostało 72.659 osób, z czego: za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem (art. 207 § 2 kk) – 258 osób, a za znęcanie się ze skutkiem targnięcia się na życie (art. 207 § 3 kk) – 242 osoby.

Do najczęstszych form kar orzekanych przez sądy nadal należy kara z warunkowym zawieszeniem (w latach 2002-2003 aż 91,57% wszystkich wyroków skazujących za art. 207 kk) lub bezwzględnego pozbawienia wolności (w latach 2002-2003 – 8,43%), do których sąd dodatkowo zasądzić może karę grzywny czy uczestnictwo skazanego w programie korekcyjno – edukacyjnym bądź też w terapii odwykowej.
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym Centrum „Progres” stworzyło autorski program korekcyjno-edukacyjny zajmujący się problematyką stosowania przemocy wobec osób bliskich.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dot. Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie stworzyliśmy program zawierający oddziaływania korekcyjne, edukacyjne, socjalizacyjne, ukierunkowane na zmianę zachowań i postaw osób przemoc stosujących, które to oddziaływania mają na celu zmniejszenie ryzyka ponownego zranienia osób doznających przemocy oraz zwiększenie samokontroli i konstruktywnych sposobów współżycia w rodzinie.

W województwie łódzkim znajduje się jedynie dziewięć placówek, które stacjonarnie zajmują się przeprowadzaniem programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Centrum „Progres” posiada już kilkuletnie doświadczenie w w/w zakresie. Jako jeden z nielicznych ośrodków oferujemy formę zajęć łączącą regularne spotkania indywidualne i grupowe prowadzone na miejscu wraz z zajęciami realizowanymi w formie wyjazdowej (obóz terapeutyczny).

Nasze doświadczenia z przeprowadzanych już wcześniej programów, pozwalają nam stwierdzić, iż praca nad samym sobą w zmienionych warunkach otoczenia pozwala uczestnikom obozów terapeutycznych na większą otwartość, a co za tym idzie zwiększenie motywacji do pracy oraz przystępniejsze wprowadzanie zmian.

W przypadku wielu osób okazały się one najbardziej efektywną formą interwencji i pomocy, która niejednokrotnie zaowocowała skutecznym utrzymaniem abstynencji, zaprzestaniem stosowania przemocy, stałym korzystaniem z lokalnych form wsparcia i/lub terapii.

Dodatkową zaletą podobnych przed się wzięć (oprócz obowiązkowych spotkań indywidualnych i grupowych) jest to, iż uczestnicy będący na różnych etapach swojej pracy terapeutycznej, osiągania wyznaczonych celów, są ogromną siłą motywującą, doskonałym przykładem modelującym, nierzadko źródłem zmian dla pozostałych odbiorców programu. Część z nich rozpoczyna dopiero proces zmian, gdy pozostali posiadają już konkretne doświadczenia i co ważne - wymierne sukcesy we wprowadzaniu konstruktywnych zmian we własnym życiu.
 

Cele programu:

Stworzony przez nas program posiada kilka etapów, na które składają się 3 bloki spotkań terapeutycznych:

Odbiorcy:

Każdorazowo osobami kwalifikującymi się do programu są osoby dorosłe między 20 a 60 rokiem życia, stosujące jakąkolwiek formę przemocy wobec rodziny, a w szczególności:

Osoby prowadzące:

Realizacja programu edukacyjno – korekcyjnego wobec osób stosujących przemoc wobec bliskich jest prowadzona przez osoby z wyższym wykształceniem, które ukończyły specjalistyczne przeszkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz praktycznych metod oddziaływań psychologicznych, kwalifikacje osób prowadzących odpowiadają standardom określonym  w odpowiednich rozporządzeniach MPiPS.

© 2012 Progres