Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

W Centrum "PROGRES" od początku naszej działalności, opracowywaliśmy autorskie programy profilaktyczne. Dziś po kilku lub kilkunastu latach realizacji, refleksji nad nimi i stałego modyfikowania oraz doskonalenia scenariuszy, programy te stały się wartościowymi narzędziami w pracy psychologów, pedagogów, wychowawców i profilaktyków.

Programy te zostały zgłoszone do uzyskania oficjalnych rekomendacji; z powodzeniem są realizowane od 3-5 lat. Prowadzimy stałą ewaluację w/w programów.

Poniżej krótko prezentujemy najpopularniejsze z naszych autorskich programów profilaktycznych:

"DOPALACZE-KOLEKCJONOWANIE ZŁUDZEŃ "-profilaktyka ukierunkowana na jedno z najnowszych zagrożeń w sferze substancji psychoaktywnych. Program adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Trwa około 3 godzin lekcyjnych. Realizacja programu odbywa się w grupie klasowej (o moduł związany z dopalaczami został także od tego roku wzbogacony program "Bez znieczulenia"). Głównym celem programu jest zmiana postaw młodzieży wobec tzw.dopalaczy. Cel ten osiągamy poprzez przekazywanie rzetelenej wiedzy nt.dopalaczy i stopniowo odkrywanych konsekwencjach ich działania, ukazanie sposobów manipulacji klientem i reklamy, odwołanie do świata wartości odbiorców, również w kontekście budowania zdrowej i dojrzałej osobowości.

Dla rodziców równolegle proponujemy 1-2 godzinne spotkanie "Dopalacze-co każdy rodzic wiedzieć powienien" (w ramach spotkania rodzice otrzymuja bezpłatne materiały edukacyjne).

Nauczycielom, pedagogom, wychowawcom, dyrektorom szkół i placówek oświatowych proponujemy 3-godzinne szkolenie w formie warsztatów- "Dopalacze-jak o nich rozmawiac z młodzieżą".

"Dom bez przemocy" - profilaktyka przemocy domowej.

Program adresowany do uczniów w wieku 8-10 lat oraz ich rodziców. Trwa od 6 do 10 godzin dydaktycznych (trzy spotkania z dziećmi poświecone kolejno przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej oraz jedno lub dwa spotkania warsztatowe z rodzicami dotyczące komunikowania się z dziećmi wolnego od przemocy). Poświęcony jest problematyce radzenia sobie dzieci z przemocą. Realizacja programu odbywa się w grupie klasowej.

Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymują symboliczne dyplomy, a także wypełniają anonimową ankietę ewaluacyjną , w której oceniają wartość programu oraz informują o ewentualnych własnych doświadczeniach z przemocą.

Warsztaty dla rodziców ukierunkowane są na :
Spotkanie warsztatowe dla rodziców przewidywane jest na 2 godziny dydaktyczne.
Wspomniany program jest autorskim rozwinięciem i uzupełnieniem programu "Przemoc wobec dzieci" rozpowszechnionego szeroko przez Państwową Agencję Rozwiązywania problemów alkoholowych. Poświęcony jest problematyce radzenia sobie dzieci z przemocą psychiczną, fizyczną i seksualną przejawianą wobec nich przez dorosłych (głównie dorosłe osoby z rodziny).

Program zakłada także na życzenie - 12 godzinne szkolenie rad pedagogicznych.

Zwykle jedną realizację przeprowadza się w jednej klasie, jednak w przypadku klas bardzo małych liczebnie możliwe jest łącznie dwóch klas.

Metody pracy: miniwykład, psychodrama, burza mózgów, praca samodzielna, praca w małych grupkach, projekcja wideo, omawianie przypadków, praca z materiałami pomocniczymi.

Program jest bardzo dobrze przyjmowany i wysoko oceniany zarówno przez dzieci, jak i rodziców. Przypominamy, że przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest jednym z podstawowych zadań wynikających z ustawy "O wychowaniu w trzeźwości...".


Program zapobiegania narkomanii "Przeciw".

Adresowany do uczniów w wieku 13-17 lat oraz ich rodziców. Program zawiera propozycje na około 7-8 godzin zajęć z młodzieżą oraz spotkanie z rodzicami. W programie wykorzystywane są aktywne metody pracy. Program opiera się na trzech najskuteczniejszych strategiach profilaktycznych: wiedzy o konsekwencjach sięgania po narkotyki, osobistych postanowieniach związanych z trzeźwym i wolnym od narkotyków stylem życia oraz wskazaniem na obecność wśród młodzieży zdrowych przekonań dotyczących narkotyków. Konstrukcja programu umożliwia znaczną swobodę organizacyjną.

"Bezpieczny wybór:poza ryzykiem HIV/ AIDS".

Program ten adresowany jest dla uczniów gimnazjów.Trwa 4 godziny lekcyjne.Celem programu jest przekazanie rzetelnej wiedzy o wirusie HIV i chorobie AIDS. Zajęcia wskazują jakie zachowania niosą ryzyko zakażenia, w jaki sposób można zminimalizować to zagrożenie. Ponadto porusza ważny aspekt, jakim jest zjawisko dyskryminacji wobec nosicieli wirusa HIV. Przekazywanie nastolatkom wiedzy o AIDS/ HIV wymaga szczerej i otwartej dyskusji na temat seksualności, sposobów zakażania się i metod zapobiegania zakażeniom. Podczas zajęć proponujemy metody "aktywnego uczestnictwa", gdyż utrwalają proces poznawania i komunikowania się uczniów.

" Bez znieczulenia".

Program adresowany jest do młodzieży w wieku 15-17 lat. Formuła zakłada trzygodzinne spotkanie z dużą grupą uczestników (50- 80 osób). Podstawowy cel spotkania to przekazanie rzetelnych informacji nt uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz pozbawienie uczestników spotkania "komfortu niewiedzy". Program opiera się na wartościach ważnych w życiu młodych ludzi. Z założenia pełni funkcję interwencyjną i profilaktyczną, w sensie profilaktyki pierwszorzędowej.

Spotkanie ma formę mitingu z elementami psychodramy. Uczestnicy mają okazję wysłuchać świadectwa osoby uzależnionej. Ponadto program uświadamia istotę poznawania własnej wartości, samodoskonalenia i autentyczności.

Stop agresji i przemocy w szkole

wiecej »

Lokalna kampania profilaktyczna Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Problemach Alkoholowych i Narkomanii.

wiecej »

Autorski program profilaktyczny z zakresu zapobiegania narkomanii i problemom narkotykowym "Przeciw"

wiecej »

© 2012 Progres