Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Pomoc psychologiczna realizowana jest w różnorodnych formach i obejmuje:

  1. Pomoc podstawową (wsparcie, konsultacje, informacje, edukację), świadczoną np. w tzw. punktach konsultacyjnych ,
  2. Pomoc specjalistyczną (terapię psychologiczną problemów emocjonalnych, zaburzeń zachowania, problemów nerwicowych, zespołów depresyjnych, terapię rodzin; psychoterapię uzależnień –również narkotykowych oraz zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla osób z rodzin problemem alkoholowym; zajęcia korekcyjno-edukacyjne osób dla stosujących przemoc w rodzinie; zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla osób doznających przemocy), realizowaną w formie cyklicznych zajęć indywidualnych, grupowych oraz wykorzystaniem tzw. form wyjazdowych (obozy terapeutyczne, socjoterapeutyczne).
W Centrum „Progres” najczęściej stosowanymi w pracy z klientami są modele krótkoterminowe, oszczędzające czas klientów oraz zmniejszające koszty korzystania z pomocy.

W zakładce przedstawiamy oferty:

  1. Rodzinnych obozów terapeutycznych oraz obozów socjoterapeutycznych-ofertę kierujemy do urzędów administracji, ośrodków pomocy społecznej, szkół, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, organizacji pozarządowych,
  2. Uruchomienia i poprowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym (narkotykowym, uwikłanych w przemoc domową) lub gminnego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie-oferta adresowana jest do urzędów gmin oraz ośrodków pomocy społecznej,
  3. Terapii indywidualnej i grupowej, treningów i warsztatów –ofertę kierujemy do stowarzyszeń abstynenckich oraz grup samopomocowych,
  4. Różnych form terapii-adresowanych do instytucji oraz osób indywidualnych.

© 2012 Progres