Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

PODSTAWOWE SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYLINARNEGO DS.PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ


Cele oferowanego działania:
Pomoc w zawiązaniu się zespołu interdyscyplinarnego działającego na ds. przeciwdziałania przemocy domowej, a dzięki temu:

Tematyka szkolenia:
1. Blok zajęć edukacyjnych dotyczących przemocy (12 h dydaktycznych)
2. Blok zajęć budujących zespół (8 h dydaktycznych)

Czas trwania szkoleń: 8-20 godz. dydakt.

Przykładowa organizacja: blok edukacyjny dotyczących przemocy- dwa spotkania po 6 godz. dydakt., blok zajęć budujących zespół -8 godz. dydakt. (1 dzień), całe szkolenie-realizowane może być na miejscu.
Terminy i miejsca realizacji: do ustalenia.

Liczebność grupy: do 20 osób.

Prowadzący: Paweł Nowak-psycholog, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, konsultant, autor programów oraz dokumentów strategicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla administracji samorządowej.

 

PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁÓW INTERDYSCYLINARNYCH DS.PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ


Cele oferowanego działania:
Pomoc w pracy już funkcjonującego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej, skoncentrowana na:

Tematyka szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 5-10 godz. dydakt.

Organizacja: jedno lub dwa spotkania- mogą być realizowane na miejscu.

Terminy i miejsca realizacji: do ustalenia.

Liczebność grupy: do 15 osób.

Prowadzący: Paweł Nowak-psycholog, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, konsultant, autor programów oraz dokumentów strategicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla administracji samorządowej.

Możliwa jest również realizacja rozbudowanego modułu tematycznego dot. pracy z osobami uwikłanymi w przemoc .Wówczas szkolenie trwa ok. 20 h.


STOSOWANIE W PRAKTYCE ZNOWELIZOWANEJ PROCEDURY „NIEBIESKIEJ KARTY”

Tematyka szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 3 godz. dydakt.

Organizacja: całe szkolenie-realizowane może być w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Terminy i miejsca realizacji: do ustalenia.

Liczebność grupy: do 30 osób.

Prowadzący: Paweł Nowak-psycholog, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, konsultant, autor programów oraz dokumentów strategicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla administracji samorządowej.

 

„PRACA Z OSOBAMI ORAZ RODZINAMI UWIKŁANYMI W PRZEMOC DOMOWĄ”


Cel szkolenia: wzrost kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia interwencji oraz udzielania pomocy psychologicznej osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc

Szczegółowa tematyka szkolenia:
Termin realizacji i miejsce realizacji -do ustalenia.

Proponowany czas trwania zajęć – 20 godzin dydaktycznych

Odbiorcy: członkowie zespołów interdyscyplinarnych ds przeciwdziałania przemocy, osoby zajmujące się w swojej pracy problematyką przemocy.

Liczebność grupy odbiorców: do 20 osób.

Metoda pracy: seminaryjno-warsztatowa.

Techniki pracy:
miniwykład; burza mózgów; praca w małych grupach; dyskusja na forum grupy; prezentacja i omawianie przypadków; praca z materiałami pomocniczymi; projekcje wideo.
 

„WYBRANE ASPEKTY PRACY Z DZIEĆMI KRZYWDZONYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UZWGLĘDNIENIEM PRZEMOCY SEKSUALNEJ ”


Cel szkolenia: wzrost kompetencji uczestników w zakresie diagnozowania dzieci-ofiar przemocy oraz udzielania im pomocy psychologicznej

Szczegółowa tematyka szkolenia:
Termin realizacji i miejsce realizacji - do ustalenia.

Czas trwania zajęć – 6 godzin dydaktycznych

Odbiorcy: członkowie zespołów interdyscyplinarnych ds przeciwdziałania przemocy, osoby zajmujące się w swojej pracy problematyką przemocy.

Liczebność grupy odbiorców: do 15 osób.

Metoda pracy: seminaryjno-warsztatowa.

Techniki pracy: miniwykład; burza mózgów; praca w małych grupach; dyskusja na forum grupy; prezentacja i omawianie przypadków; praca z materiałami pomocniczymi; projekcje wideo.

Prowadzący zajęcia: Paweł Nowak, psycholog, certyfikowany specjalista w dziedzinie przeciwdziałania przemocy, pracujący z rodzinami dotkniętymi problemem alkoholowym i doświadczającymi przemocy oraz Urszula Pecyna-specjalista terapii uzależnień, pracująca z osobami uwikłanymi w przemoc.
 
 
 

© 2012 Progres