Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Punkt Konsultacyjny

Dla uczestników programu oraz osób nie biorących bezpośredniego udziału w szkoleniu i/lub warsztatach (np. członków najbliższej rodziny) proponujemy również indywidualną pomoc psychologiczną i terapeutyczną w oparciu o formułę lokalnego Punktu Konsultacyjnego.

Indywidualna pomoc świadczona byłaby przez osoby realizujące program szkolenia i warsztatów w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu.

W Punkcie Konsultacyjnym mogłaby być świadczona również pomoc rodzinom (np. sesje rodzinne, konsultacje).

Oferowane formy pomocy w w/w Punkcie:
Ilość godzin: do ustalenia. W przypadku Punktu Konsultacyjnego proponujemy minimum 3-4 godz. pracy indywidualnej raz w tygodniu (najlepiej w dniu realizacji warsztatów, aby ograniczyć koszty związane z dojazdem).

Pomoc w Punkcie Konsultacyjnym mogłaby być realizowana również po zakończeniu warsztatów, a sam Punkt mógłby się przyjąć w lokalnej społeczności jako miejsce szerzej rozumianej pomocy dla osób bezrobotnych, osób z problemem alkoholowym, opuszczających zakłady karne, rodzin dotkniętych przemocą, inwalidztwem i innych.

Współorganizowanie i prowadzenie grup psychoedukacyjnych oraz grup wsparcia dla:
Zajęcia prowadzą psycholodzy i terapeuci.
Tematyka i czas trwania zajęć: do ustalenia.

Doradztwo zawodowe dla:
Moduł doradztwa zawodowego obejmować może: spotkania grupowe, prowadzone formie warsztatów i/lub spotkania indywidualne obejmujące również badanie preferencji zawodowych i opracowanie indywidualnego planu działania.

Szeroko rozumiane zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Zajęcia prowadzą rehabilitanci doświadczenie w pracy z osobami niepełnoprawnymi, specjaliści zakresu psychoneuroterapii, pedagodzy-terapeuci, logopedzi.

Różne formy zajęć edukacyjno-rozwojowych, np. warsztaty plastyczne, warsztaty językowe, warsztaty komputerowe.
Wybór form zajęć, ich zakres i czas trwania zależy od potrzeb zamawiającego. Zajęcia prowadzą specjaliści z danej dziedziny. Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały i pomoce do zajęć.

Realizowanie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej Warto zwrócić uwagę, że nasz ośrodek jako jeden z pierwszych w kraju przygotował i wdrożył programy dla sprawców przemocy.

Zajęcia prowadzą psycholodzy- specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przygotowanie i realizacja imprez integracyjnych w formie wycieczek integracyjnych, pikników, festynów, spotkań okolicznościowych.

Centrum „Progres” dysponuje dużym doświadczeniem w zakresie organizowania imprez integracyjno-turystycznych oraz okolicznościowych. Posiadamy własne , bezpieczne i wygodne autokary, bogatą ofertę współpracujących z nami ośrodków wypoczynkowych i szkoleniowych, gotowe programy różnorodnych wycieczek i wyjazdów w atrakcyjne miejsca w Polsce oraz do sąsiednich krajów.

Konferencje przygotowujące i kończące projekt

Działania w ramach Klubów Integracji Społecznej

© 2012 Progres